söndag 16 mars 2014

Handelsbankens ÅR 2013 (4) - Segmentsbeskrivningarna

Detta är fjärde delen i en serie där jag kommenterar Handelsbankens årsredovisning 2013 i detalj. Serien började i ett inlägg som beskriver seriens syfte. Denna del handlar om segmentsbeskrivningarna där bland annat de olika kontorsrörelserna beskrivs.

Segmentsredovisningen är en del av kraven i IFRS. Ett rörelsesegment är enligt IFRS 8 är en del av en redovisningsenhet (bolag eller koncern):
 • som bedriver affärsverksamhet som kan ha intäkter och medföra kostnader
 • vars rörelseresultat regelbundet granskas av bolagets/koncernens beslutsfattande chef för rörelsesegment som tilldelar resurser till segmentet och utvärderar dess resultat 
 • för vilken avskild finansiell information finns tillgänglig
Segmenten redovisas i flera former och återkommer flera gånger i årsredovisningen. De avsnitt som beskrivs nedan är en textuell beskrivning, men de förekommer också i noterna till årsbokslutet.

Ett segment behöver inte alls stämma överens med koncernstrukturen. Det kan omfatta hela eller delar av ett eller flera ingående bolag.

Kontorsrörelsen i Sverige (sidorna 28-29)

Antal kontor
462
Anställda
4 420
Intäkter per kontor (MSEK)
44
Resultat per kontor (MSEK)
29
Allokerat kapital (MSEK)
61 805
K/I-tal
36 %
Kreditförlustnivå
0,03 %

Sverige står för mer än hälften av bankens intäkter och närmre tre fjärdedelar av vinsterna. Intäkterna har sjunkit från 2012 och kostnaderna ökat vilket såklart inte är optimalt. Framförallt har räntenettot pressats av lägre räntemarginaler i det sjunkande ränteläget. De ökade kostnaderna har berott på lönerevisioner och IT-utveckling, Handelsbanken gör relativt stora IT-investeringar nu har jag hört, även om de knappast skyltar med det.

Kunderna i Sverige är fortsatt mer nöjda med SHB än huvudkonkurrenterna SEB, Swedbank och Nordea. Både in- och utlåningen till allmänheten har stigit. Handelsbanken har också det största nettoinflödet på den svenska fondmarknaden.

Kontorsrörelsen i Storbritannien (sidorna 30-31)

Antal kontor
161
Anställda
1 260
Intäkter per kontor (MSEK)
18
Resultat per kontor (MSEK)
7
Allokerat kapital (MSEK)
7 644
K/I-tal
55 %
Kreditförlustnivå
0,14 %

Rörelseresultatet ökade med 14 procent i Storbritannien under 2013 och detta är Handelsbankens främsta tillväxtområde. Som synes i tabellen ovan är intjäningen per kontor klart lägre liksom kostnadsnivån, vilket är naturligt i en yngre verksamhet (se återigen tabellen på sidan 11). Ökningen på 28 kontor var mycket offensiv och jag är imponerad att man hållit så god lönsamhet.

Under året förvärvade man även Heartwood, en lokal kapitalförvaltare, vilket ledde till ett mer än dubblerat provisionsnetto.

Manegen är krattad för ytterligare kontor genom att nio kontorschefer rekryterats som får i uppdrag att etablera kontor. Som jag förstått det har Handelsbanken en väldigt utstuderad etableringsprocess där första steget är just att värva rätt kontorschef.

Kontorsrörelsen i Danmark (sidorna 32-33)

Antal kontor
56
Anställda
624
Intäkter per kontor (MSEK)
35
Resultat per kontor (MSEK)
15
Allokerat kapital (MSEK)
5 348
K/I-tal
49 %
Kreditförlustnivå
0,25 %

Handelsbanken växer faktiskt i Danmark trots den mycket tuffa bankmarknaden där en fusionsvåg går genom landet (se gärna bloggrannen Aktiefokus som följer denna utveckling nära). Under 2013 öppnade man två nya kontor. Kontoren är placerade främst på Själland och centrala Jylland i den så lokala danska bankmarknaden. Rörelseresultatet ökade med hela 88 procent 2013 efter ökade intäkter och lägre kreditförluster. Även om kreditförlusterna är höga med SHB-mått mätt är de en västanfläkt jämfört med vad andra danska banker uppvisar.

Utlåningen har ökat med 12 procent under året och inlåningen med 3 procent. Handelsbanken flyttar fram positionerna när resten av bankmarknaden krisar.

Kontorsrörelsen i Finland (sidorna 34-35)

Antal kontor
45
Anställda
490
Intäkter per kontor (MSEK)
37
Resultat per kontor (MSEK)
17
Allokerat kapital (MSEK)
6 121
K/I-tal
42 %
Kreditförlustnivå
0,30 %

Även Finland uppvisa god tillväxt och resultatförbättring, men inga nya kontor har öppnats. Intäkterna ökade med 16 procent och resultatet med 14 procent. Liksom i Danmark är marknaden i Finland inte i bästa form, kreditförlustnivån är den högsta av alla kontorsrörelser och dubblerades mellan 2012 och 2013. Finland är också unikt i att inlåningen från allmänheten sjunkit kraftigt, med 12 procent.

Kontorsrörelsen i Norge (sidorna 36-37)

Antal kontor
49
Anställda
650
Intäkter per kontor (MSEK)
82
Resultat per kontor (MSEK)
54
Allokerat kapital (MSEK)
12 123
K/I-tal
31 %
Kreditförlustnivå
0,08 %

Den norska kontorsrörelsen hade att otroligt år 2013, lönsamheten lämnar Sverige långt bakom. Rörelseresultatet steg 25 procent efter att intäkterna stigit kraftigt till nästan oförändrade kostnader och sjunkande kreditförluster. Personalkostnaderna sjönk faktiskt med 5 procent, men kostnader för IT och andra interna tjänster gjorde att totala kostnader ändå ökade marginellt.

Kontorsrörelsen i Nederländerna (sidorna 38-39)

Antal kontor
18
Anställda
102
Intäkter per kontor (MSEK)
14
Resultat per kontor (MSEK)
4
Allokerat kapital (MSEK)
818
K/I-tal
67 %
Kreditförlustnivå
0,05 %

Nederländerna blev hemmamarknad den 1 januari 2013 och är både minst och alltså yngst av kontorsrörelserna. Därför är både intäkter och resultat per kontor mycket blygsamma jämfört med de andra marknaderna, men lönsamheten finns ändå där. Intäkterna steg med 30 procent och rörelseresultatet med 11 procent under året. Utlåningen till allmänheten steg med ganska blygsamma 4 procent medan inlåningen ökade med hela 45 procent. Eftersom Nederländerna liksom Finland har euro som valuta parerar inlåningen här upp Finlands fallande inlåning bra.

Handelsbanken International (sidorna 40-41)

Antal kontor
19
Anställda
511
Intäkter per kontor (MSEK)
55
Resultat per kontor (MSEK)
9
Allokerat kapital (MSEK)
4 221
K/I-tal
78 %
Kreditförlustnivå
0,22 %

Handelsbanken International består av nitton kontor och ytterligare nio representantkontor i arton länder. Kontoren ska "stödja kontoren på hemmamarknaderna", de har dock egna kunder också vilket syns bl.a. på att man är en nettomottagare av resultatutdelningar. International har höga intäkter per kontor men också mycket höga kostnader jämfört med kontoren på hemmamarknaderna. Även kreditförlustnivåerna har stigit under året vilket minskat resultatet kraftigt.

International har "medvetet" minskat affärsvolymerna under året och utlåningen sjönk 10 procent. Rapporten berättar inte varför man valt att minska volymen, jag kan bara spekulera i att det handlar om fokusering och att allokera kapital till de mer lönsamma hemmamarknaderna.

Handelsbanken Capital Markets (sidorna 42-43)

HCM är det segment som skiljer sig mest från de andra genom att man inte har några kontor och därmed inte heller direkt kundägande. Segmentet agerar genom kontorsrörelserna. Där de andra segmenten ägnar sig åt klassisk bankverksamhet gör HCM allt det andra: investmentbank, kapitalförvaltning inklusive försäkringssparande, finansiella instrument, strukturerade produkter, corporate finance, analyser med mera.

Räntenetto och allokerat kapital har sjunkit kraftigt under året, men en del av förklaringen finns i ökade nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde, man har viktat om från räntetillgångar och handlat mer värdepapper tolkar jag det som.

Handelsbanken fonder och Xact har varit väldigt framgångsrika med att locka till sig kapital och fått "högst snittbetyg av de stora svenska bankerna" av Morningstar. Jag kommer sannolikt aldrig bli kund, men som ägare kan jag ju glädja mig åt inkomsterna och förhoppningsvis löser de verkliga problem för sina kunder. Den totala fondvolymen är 271 miljarder kronor. Ungefär två Whatsapp alltså för den som behöver något att jämföra med.

Intäkterna steg och kostnaderna sjönk och därmed ökade resultatet med hela 79 procent. Trenden i hela branschen är att effektivisera verksamheten och att ta tag i de skenande lönekostnaderna. HCM har minskat personalen med 6 procent men personalkostnaderna med 10 procent. Det sker alltså en lönepress inom denna högavlönade del av banken. Personalkostnaderna per anställd är ändå nästan 50 procent högre än i resten av bankens segment.

Ökad aktivitet på börserna betyder stigande courtageintäkter, 5 procent för Handelsbanken. Man är inte alls lika offensiva mot småsparare som Avanza och andra nätmäklare, men intäkten är ändå 1,2 miljarder och betydelsefull.

Om man ser på hela banken och dess segment var 2013 ett mycket bra år där de sämsta kontorsrörelserna (Finland & Danmark) ändå gått bra medan tillväxten varit stor där den ska vara det, och lönsamheten i övriga etablerade segment mycket hög.

Var det något annat ni tänkte på när ni läste om segmenten?

8 kommentarer:

 1. Intressanta inlägg om Handelsbanken, gillar speciellt deras långa och lönsamma historia. Det blir definitivt köp av Handelsbanken på någon större dipp om jag får välja mellan bankerna.

  SvaraRadera
 2. Bank och Försäkring är tydligen det man ska äga aktier i,båda oligopolsektorer med beskydd av staten. Fick tex just fakturan på en av barnförsäkringarna,10% högre pris bara sådär, i år igen. If hänvisning till högre skador rent generellt. Men deras avkastning på EK talar ett helt annat språk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, men tyvärr är du lite sen på bollen. Aktierna är knappast ute till fyndpris idag.

   Radera
 3. Så vi har i princip två segment, ett moget med bra intjäning men utan tillväxt och tillväxtsegmentet med Storbritannien och Nederländerna.

  Hur mycket potential tror du återstår i tillväxtsegmentet?Storbritannien är väl uppe i 160-någonting kontor medan Nederländerna bara har ca 18. Hur många kontor finns det utrymme för? Och hur lång tid tar det att nå samma mognad som i de nordiska länderna? (Bonusfråga, vilket land kommer härnäst?)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag kan inte bedöma hur många fysiska kontor det finns utrymme för, men det behövs kanske inte. Marknaderna är ju väsentligt större än Sverige, men vilken marknadsandel kan SHB tänkas ta?

   De brittiska bankerna tog mycket stryk i finanskrisen, men i Nederländerna vet jag inte alls hur konkurrensen ser ut. Att döma av tillväxten i båda länderna har dock ledningen gjort sin läxa och hittills ser det lovande ut.

   Radera
  2. Det finns väl också ganska stor potential i ökad intjäning och större kundmassa i befintliga kontor, med högre lönsamhet som följd? Men detta tar nog flera år, det blev väl nämnt i ett av de tidigare i inläggen

   Radera
 4. Lustigt det där med försäkringar. Det verkar vara snarare regel än undantag att dom höjer premierna 10-15% varje år, helt utan förståelig anledning. Tror dom att man bara ska betala av gammal vana?

  SvaraRadera
 5. Kanske gammal nyhet nu, men det tåls kanske att länka den ändå.
  Banken chef i UK var på "förstasidan" i BBC news webb i januari.

  http://www.bbc.com/news/business-25336448

  Vilket var extra bra iom att banken inte gör reklam till skillnad från i princip alla andra i branschen i UK så är banken fortfarande ganska okänd.


  Med noga utvalda erkänt duktiga kontorschefer i kombination med att dom etablerade har lite halvdan kundnöjdhet och ibland stela byråkratiska tidskrävande processer så tror jag att lönsamheten kommer öka framöver.
  Ska bli spännande att se hur många nya kontor som tillkommer i år och framöver.
  Jag skulle gärna se samma offensiv i Nederländerna framöver.
  /AS

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.